RIKEN CENTER FOR BRAIN SCIENCE
 • JOSHUA JOHANSEN
 • AKIRA UEMATSU
 • MAYUMI WATANABE
 • LI FENG YEH
 • YURI SUGIYAMA
 • JESSICA SULKES
 • YUKI GOYA
 • YUSUKE KASUGA
 • ZEYNEP GUNGOR
 • YUKO GOTO
 • SATYA RATH
 • REIKO YOSHIDA
 • NISHA JOSE
 • XIAOWEI GU
 • ALUMNI